Volg ons nu ook op FaceBook > > >
   
 

 

 
 
STIBA Voorwaarden
.
HUISHOUDELIJK REGLEMENT - ANNEX C:
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
 
1. Toepasselijkheid
 
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aangaan door STIBA-leden van overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen en op de uitvoering van zodanige overeenkomsten. Op deze overeenkomsten tot het verkopen en/of leveren van gebruikte voertuigonderdelen zijn de STIBA Garantievoorwaarden van toepassing.
 
1.2 STIBA-leden zijn die ondernemingen welke als lid door het Bestuur van STIBA krachtens artikel 3 van de Statuten van genoemde Vereniging zijn toegelaten en welke herkenbaar zijn aan het STIBA-schild. Tevens zijn de STIBA-leden te vinden op de website van STIBA.
 
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden het STIBA-lid slechts voorzover deze de gelding daarvan schriftelijk en uitdrukkelijk heeft vastgelegd. Bij verwijzingdoor de koper naar eigen voorwaarden, gelden bij uitsluiting de onderhavige voorwaarden,tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 
2. Overeenkomst
 
2.1 Indien de overeenkomst schriftelijk dan wel elektronisch wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door het STIBA-lid, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke dan wel elektronische opdrachtbevestiging door het STIBA-lid.
 
2.2 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van het STIBA-lid binden het STIBA-lid niet dan nadat en voor zover zij door het STIBA-lid schriftelijk dan wel elektronisch zijn bevestigd.
 
3. Prijzen
 
3.1 Tenzij anders aangegeven zijn alle bedragen exclusief aftrek of korting en inclusief B.T.W. al dan niet berekend via de B.T.W. marge regeling van het demontagebedrijf.
 
3.2 Prijzen zijn berekend voor levering af bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 
3.3 Opgave van prijzen, van te koop aangeboden zaken en van specificaties vervat in algemene aanbiedingen zijn vrijblijvend. Zij binden het STIBA-lid niet en de koper kan zich daarop niet beroepen, tenzij anders overeengekomen of aangegeven.
 
4. Levering
 
4.1 Levering geschiedt af werkplaats, magazijn of winkel ter keuze van het STIBA-lid. Op de koper rust een afnameplicht, tenzij het STIBA-lid hierbij geen redelijk belang heeft.
 
4.2 Zodra de zaak klaar staat voor levering dan wel verzending, draagt de koper het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door de zaak mocht ontstaan, behoudens voorzover aan grove schuld van het STIBA-lid te wijten. Indien de koper na ingebrekestelling    in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal het STIBA-lid gerechtigd zijn de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en de kosten van opslag van de zaak aan de koper in rekening te brengen.
                              
4.3 De verkochte zaak zal voetstoots worden geleverd in de staat waarin het zich bij het sluiten van de overeenkomst bevindt.
 
4.4 Vervoer en verzending van verkochte zaken door het STIBA-lid vindt geheel plaats voor rekening en risico van de koper.                                                                                                                        
5. Leveringstermijn
 
5.1 Levertijden worden in overleg en bij benadering door het STIBA-lid vastgesteld. Levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De levertijd gaat in bij mondelinge en schriftelijke orderbevestiging.                                                                                                                                 
5.2 In geval van niet tijdige levering is het STIBA-lid niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade wegens niet tijdige levering, tenzij de koper het STIBA-lid schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de koper het STIBA-lid een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk overeengekomen levertijd om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
 
5.3 Voor zover de wet dit toelaat, kan een overeenkomst door de koper niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de termijn genoemd in het slot van lid 2 van dit artikel is verstreken en van de koper instandhouding van de overeenkomst niet kan worden gevergd.
 
6. Betaling
 
6.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling à contant. Bij koop op afstand kan het STIBA-lid de koper diverse betalingsmogelijkheden aanbieden, waaronder Ideal, PayPal en creditcards in een beveiligde omgeving en de mogelijkheid van eenmalige machtiging. Bankgegevens van de koper zullen door het STIBA-lid niet worden opgeslagen. De koper is er zich van bewust dat betaling via internet risico\'s kan meebrengen. Betalingen via internet zijn voor eigen risico van de koper. Het STIBA-lid is niet aansprakelijk voor de wijze waarop de koper betalingen uitvoert.
 
6.2 Bij aankoop op factuur dient betaling te zijn ontvangen binnen veertien dagen na factuurdatum.
 
6.3 Indien op de vervaldag geen of niet-tijdige dan wel niet-volledige betaling heeft plaatsgevonden, raakt de koper, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het achterstallig bedrag direct opeisbaar verschuldigd de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand, gerekend vanaf de vervaldag.
 
6.4 In geval van lid 3 van dit artikel heeft het STIBA-lid binnen de termijn van artikel 7:44 BW het recht het gekochte door een buitengerechtelijke verklaring terug te vorderen. Door die  verklaring wordt de koop ontbonden.
 
6.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke -die van incassobureau\'s, deurwaarders, advocaten daaronder begrepen- die voor het STIBA-lid verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de koper, komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten inzake incasso\'s met een minimum van € 50,00.
                                                                                                                                                        
7. Eigendomsvoorbehoud
 
7.1 Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan hetgeen jegens het STIBA-lid uit hoofde van of in verband met levering verschuldigd is, blijven reeds geleverde zaken eigendom van het STIBA lid.                                                                                                                         
           
7.2 De koper is niet gerechtigd geleverde zaken -zolang deze niet betaald zijn- aan derden door te leveren, in bruikleen te geven, te verpanden of in eigendom over te dragen.
 
 
7.3 De koper draagt het risico voor niet betaalde goederen ten aanzien van alle schade, directe en indirecte, welke daaraan door hem zelf of enig ander zal worden toegebracht.
 
8. Tekortkomingen/klachten
 
8.1 Koper is gehouden om leveringen na uitvoering nauwkeurig op eventuele tekortkomingen in de vorm van afwijkingen van specificaties en overige waarneembare tekortkomingen te controleren. Geconstateerde tekortkomingen dienen per omgaande doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering van de zaak aan het STIBA-lid gemeld te worden. Deze melding dient    schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een omschrijving van de geconstateerde tekortkoming, onder vermelding van de factuur en het factuurnummer.                       
           
8.2 Koper dient het STIBA-lid in staat te stellen de geconstateerde tekortkoming te controleren.Niet voldoen aan het in dit artikel-lid bepaalde leidt tot verval van het recht van de koper zich    te beroepen op tekortkomingen die hij redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen voormelde termijn had kunnen ontdekken.
 
8.3 Koper dient de kosten voor ongegronde klachten aan het STIBA-lid te vergoeden.
 
8.4 De bepalingen van dit artikel 8 gelden met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 van de Garantievoorwaarden van STIBA.
                              
9. Overmacht
 
9.1 Indien het STIBA-lid geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van de verplichting jegens koper, kan dit tekortschieten niet aan het STIBA-lid worden toegerekend indien het STIBA-lid de uitvoering van de overeenkomst wordt bemoeilijkt resp. onmogelijk wordt gemaakt door een -al dan niet voorzienbare- omstandigheid die buiten de macht van het STIBA-lid is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot:
           
            - tekortschieten door toeleveranciers/transporteurs;
            - oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties;
            - sabotage, boycot, staking of bezetting;
            - machineschade;
            - diefstal uit de magazijnen;
            - bedrijfsstoornissen;
            - maatregelen van de overheid;
            - slecht weer;
            - blikseminslag;
            - brand.
 
9.2 Als zich een situatie voordoet genoemd in lid 1 van dit artikel is, voor zover de wet dit  toelaat,het STIBA-lid niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voor de koper voortvloeiende schade en kan het STIBA-lid naar eigen keuze de nakoming van haar verplichtingen opschorten resp. de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 
10. Gebruik van de zaak
 
10.1 Koper dient de geleverde zaak te gebruiken overeenkomstig hun aard en bestemming en met inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en, voor zover van toepassing, door het STIBA-lid voorgeschreven gebruiksvoorschriften.
 
10.2 Indien koper de geleverde zaak niet overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde gebruikt en koper het STIBA-lid aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met het gebruik van de geleverde zaak, dient koper te bewijzen dat schade het gevolg is van een gebrek in de door het STIBA-lid geleverde zaak en niet van het gebruik anders dan overeenkomstig lid 1 van dit artikel.
 
10.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 en lid 2 van dit artikel is het STIBA-lid nimmer aansprakelijk voor letselschade indien de koper heeft gehandeld in strijd met het in lid 1 van dit artikel bepaalde. Koper dient, voor zover de wet dit toelaat, het STIBA-lid te vrijwaren tegen aanspraken van werknemers of andere derden, in het bijzonder afnemers, wanneer deze geen kennis hebben genomen van de uit lid 1 van dit artikel voortvloeiende gebruiksvoorschriften.
 
11. Aansprakelijkheid
                                                                                             
11.1 Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor het STIBA-lid rechtens aansprakelijk kan worden gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, dat de aansprakelijkheid van het STIBA-lid het factuurbedrag niet te boven gaat.
 
11.2 Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door koper aan derden verschuldigde schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking,behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen.
                                                                                                                                            
11.3 Behoudens voor zover op het STIBA-lid enige aansprakelijkheid ex afdeling 3 van Titel 3 van Boek 6 BW rust en voor zover de wet dit toelaat, vrijwaart de koper het STIBA-lid tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden    tengevolge van het gekochte of enig handelen of nalaten van het STIBA-lid in het kader van  de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de koper aantoont dat het STIBA-lid in de verhouding tot de koper aansprakelijk is en deze schade aan de koper moet vergoeden.
 
11.4 Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt het STIBA-lid alle gewenste medewerking verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt gevorderd.
 
11.5 Artikel 9 van de Garantievoorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
 
12. Ontbinding
 
12.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt aansluitend plaats door een schriftelijke verklaring van één van de daartoe gerechtigden. Alvorens de koper een schriftelijke ontbindingsverklaring tot het STIBA-lid richt, zal de koper te allen tijd eerst het STIBA-lid schriftelijk in gebreke moeten stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen deugdelijk na te komen.
 
12.2 De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. Voor consumentenkopers laat deze bepaling hun eventuele bevoegdheid tot
opschorting op grond van enig wettelijke bepaling onverlet.
 
12.3 Indien het STIBA-lid instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft deze het recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid.
 
12.4 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan, voor zover de wet dit toelaat, de koper geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door het STIBA-lid verrichte prestaties en heeft het STIBA-lid onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties onverminderd het recht van het STIBA-lid om haar prestaties ongedaan te maken en schadevergoeding te vorderen.
 
 
13. Geschillen
 
13.1 Op alle transacties tussen het STIBA-lid en koper is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
 
13.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten met het STIBA-lid zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de STIBA Klachtencommissie. Deze commissie beslist volgens het STIBA Klachtenreglement.
 
13.3 De klachtenprocedure laat het beroep van de koper op de bevoegde rechter onverlet.
                                                                                                             
 
 
Eemnes, mei 2012
HUISHOUDELIJK REGLEMENT - ANNEX D: GARANTIEVOORWAARDEN
 
1.1 Met uitzondering van elektronische onderdelen komen voor garantie in aanmerking de gebruikte voertuigdelen, die het STIBA-lid heeft verkocht en heeft geleverd aan kopers.
 
1.2 Naast de STIBA garantievoorwaarden kunnen tevens de BOVAG/STIBA voorwaarden en/of het FOCWA Groene Garantiebewijs van toepassing zijn op de in het vorige artikel genoemde gebruikte voertuigdelen.
 
2. De koper kan slechts rechten ontlenen aan een garantie door overlegging aan het STIBA-lid van de desbetreffende koopovereenkomst c.q. factuur en indien toepasselijk de ter zake opgemaakte garantiekaart. Indien het een zaak betreft die door het STIBA-lid van een merk of kenteken voorzien is, kan de koper slechts rechten ontlenen aan een garantie indien bij een beroep op deze garantie het bedoelde merk of kenteken ongeschonden is.
 
3. Aanspraken van de koper uit hoofde van een garantie zijn niet overdraagbaar aan derden.
 
4. De garantie wordt door het STIBA-lid verleend voor een periode van één maand vanaf de datum waarop de zaak aan de koper is geleverd. Indien er zich binnen de garantietermijn bij normaal gebruik gebreken vertonen aan de zaak, heeft de koper het recht om de geleverde zaak aan het STIBA-lid aan te bieden ter herstel of vervanging, ter keuze van het STIBA-lid,overeenkomstig artikel 8 van de toepasselijke Algemene Voorwaarden.
 
5. Het transport van en naar het STIBA-lid van de ter herstel of  ter vervanging aangeboden zaak is voor rekening van het STIBA-lid. Bij een onjuiste bestelling en/of wanneer de ter herstel of ter vervanging aangeboden zaak niet in aanmerking komt voor garantie op basis van deze garantievoorwaarden, is het transport van de zaak van en naar het STIBA-lid voor rekening van de koper.
 
6. Het STIBA-lid verbindt zich in geval voldaan is aan artikel 4 van deze Garantievoorwaarden en artikel 8 van de Algemene Voorwaarden, de ter herstel/vervanging aangeboden zaak binnen een redelijke termijn te herstellen of te vervangen door een vergelijkbare zaak, tenzij het STIBA-lid hiertoe niet in staat is, in welk geval het STIBA-lid tot contante terugbetaling van het aankoopbedrag zal overgaan.
 
7. Op de door de koper na herstel/vervanging ontvangen zaak zijn deze Garantievoorwaarden van toepassing.
 
8. De koper kan geen aanspraak maken op een garantie:
a. indien de koper onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot het merk en type aanduiding van de gekochte zaak en/of het voertuig waarvoor het onderdeel bestemd is;
b. indien de koper werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot reparatie, wijziging en demontage, aan het gekochte heeft verricht resp. heeft doen verrichten;
c. indien er sprake is van ondeugdelijk(e) en/of ondeskundig(e) inbouw/gebruik van het gekochte c.q. bij gebruik van het voertuig waarin het gekochte is ingebouwd voor andere doeleinden dan waartoe het voertuig in het normale verkeer gebezigd wordt (snelheidstesten,betrouwbaarheidsproeven, te zware belasting in verband met combinatie personenwagen en aanhangwagen c.q. caravan e.d.);
d. indien gehandeld is in strijd met enig andere bepaling uit de toepasselijke Algemene Voorwaarden of Garantievoorwaarden, voor zover deze op straffe van verval van rechten zijn voorgeschreven.
                                                                                                             
9. De koper kan aan een garantie geen recht ontlenen op schadevergoeding van welke aard dan ook, behoudens voor zover het STIBA-lid op grond van de toepasselijke Algemene Voorwaarden daartoe gehouden is.
 
 
10. Het STIBA-lid heeft het recht van deze Garantievoorwaarden af te wijken, indien vóór het sluiten van de koopovereenkomst de koper uitdrukkelijk daarop is gewezen en de afwijkende bepalingen schriftelijk tussen het STIBA-lid en de koper zijn vastgelegd.
 
 
 
Eemnes, mei 2012
HUISHOUDELIJK REGLEMENT - ANNEX E: KLACHTENREGLEMENT
 
Paragraaf 1) ALGEMENE BEPALINGEN:
 
Artikel 1
Begripsomschrijvingen:
In deze regeling wordt verstaan onder:
Klager: De natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap die een klacht indient.
klacht:Elke gedagtekende en ondertekende, schriftelijke uiting van onvrede,ontevredenheid, ongenoegen of afkeuring over een gedraging van of verkoop en/of levering van zaken door een lid van STIBA.
Gedraging:Het optreden of nalaten bij de verkoop en/of levering van zaken door een STIBA-lid.
Beklaagde: Het STIBA-lid over wie is geklaagd.
Commissie: De (klachten)commissie van (onafhankelijke) leden, benoemd door het verenigingsbestuur, de ledenvergadering gehoord, die ingediende klachten op hun merites beoordeelt en afhandelt.
Verenigingsbestuur:Het bestuur van STIBA.
 
Artikel 2
Doelstelling:
Het doel van dit klachtenreglement is het op een snelle en eenvoudige wijze oplossen van klachten.
 
Artikel 3
Karakter van de klachtbehandeling:
1. De formele be- en afhandeling van een klacht geschiedt door een speciaal daarvoor in het leven geroepen commissie, genaamd: (klachten)commissie. Deze commissie werkt onder verantwoordelijkheid van het verenigingsbestuur.
2. Bij de behandeling van een klacht vindt er altijd hoor en wederhoor plaats.
 
Artikel 4
Het indienen van een klacht:
1. Een ieder kan schriftelijk binnen een maand na de verkoop en/of levering van zaken door een STIBA-lid, daarover een klacht indienen.
2. De klacht bevat naam en adres van de klager en een omschrijving van datgene waartoe de klacht aanleiding heeft gegeven en de reden van de klacht. De klacht moet zijn gedagtekend en ondertekend.
3. Een klacht wordt ingediend bij het secretariaat van STIBA.
4. De klager dient bereid te zijn de door hem/haar aangeschafte zaken, die de aanleiding vormen tot het indienen van een klacht, ter beschikking te stellen van STIBA en worden na afronding van de klachtbehandeling aan klager geretourneerd.
 
Artikel 5
Medewerking:
De beklaagde verplicht zich tot onvoorwaardelijke medewerking bij een tegen hem of haar ingediende klacht. Dit om een zo snel mogelijke afronding van de klachtenbehandeling te bevorderen.
 
Artikel 6
Betaling vastrecht:
1. Alvorens de klacht in behandeling wordt genomen, dient de klager een vastrecht ad vijfenzeventig euro (€ 75,00) te storten bij STIBA.
2. Mocht klager na afronding van de klachtbehandeling in het gelijk gesteld worden, dan wordt dit vastrecht ad vijfenzeventig euro (€ 75,00) aan klager gerestitueerd.
 

 

 

     
 

Copyright © Deumens B.V. 2014 - 2015